:شرایط مربوط به درج تبلیغات

1. تبلیغات باید در زمینه های مرتبط با طلاسازی باشد

2. هرگونه تبلیغات جهت عضویت در کانال های تلگرام و گروه ها ممنوع میباشد

3.  تبلیغات به دو صورت کوچک و بزرگ قابل انتخاب می باشد که در حالت تبلیغات کوچک سایز در صفحه اول کوچکتر و تعداد عکس مجاز 3 عدد میباشد ، در تبلیغات بزرگ سایز عکس در صفحه اول بزرگتر و تعداد عکس مجاز 6 عدد میباشد .

4. مدت زمان درج آگهی قابل انتخاب توسط کاربر و به صورت تعداد روز میباشد

5. هزینه ی درج تبلیغات نیز بر اساس سایز و تعداد روز انتخاب شده محاسبه میگردد

6. تبلیغات سایز کوچک به صورت روزانه 500/000 ریال و تبلیغات بزرگ روزانه 800/000 ریال محاسبه میگردد